એક્વાકલ્ચર અસ્તર

અરજી:એક્વાકલ્ચર અસ્તર

ઉત્પાદનનો ઉપયોગ :HDPE જીઓમેમ્બ્રેન, 1.5mm

HDPE જીઓમેમ્બ્રેનનો વ્યાપકપણે જળઉછેર, કૃષિ સિંચાઈ અને ખાડાઓમાં ઉપયોગ થાય છે. તળાવ ડેમ સીપેજ નિવારણ પ્રોજેક્ટ. તેની ઉત્તમ વોટરપ્રૂફ કામગીરી, હવામાન પ્રતિકાર, કાટ પ્રતિકાર તમામ ગ્રાહકોનો સંતોષ અને માન્યતા જીતી છે.