પેટ્રોલ ગેસ પ્રોજેક્ટ

અરજી:એક્વાકલ્ચર પ્રોજેક્ટ

ઉત્પાદનનો ઉપયોગ:HDPE જીઓમેમ્બ્રેન, 1.5mm

ચોરસ મીટર : 15000 ચોરસ મીટર

HDPE જીઓમેમ્બ્રેનનો ઉપયોગ જળચરઉછેર, કૃષિ સિંચાઈ અને ખાડાઓમાં વ્યાપકપણે થાય છે. તળાવ ડેમ સીપેજ નિવારણ પ્રોજેક્ટ. તેની ઉત્તમ વોટરપ્રૂફ કામગીરી, હવામાન પ્રતિકાર, કાટ પ્રતિકાર તમામ ગ્રાહકોનો સંતોષ અને માન્યતા જીતી છે.

નીચેના ચિત્રો દ્વારા આ પ્રોજેક્ટની વધુ વિગતો જુઓ